Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Briljant Onderwijs, gevestigd te Nijkerk.
Versie geldig vanaf 21 juli 2022

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Briljant Onderwijs waarbij zij als verkoper van een product of aanbieder van een training/coaching bij betrokken is. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Briljant Onderwijs.

 

1.2 Door de aankoop van een fysiek, digitaal of online product of de acceptatie van een offerte voor een training/coaching, geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

 

1.3 Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer of van derden worden niet door Briljant Onderwijs erkend, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– product: fysiek, digitaal of online lesmateriaal;

– dienst: training of coaching;

– training/coaching; training, begeleiding of coaching;

– afnemer: de koper van een fysiek, digitaal of online product of degene die de training/coaching bestelt;

– eindgebruiker: leerkracht of persoon die in dienst is bij de afnemer of in opdracht van de afnemer onderwijs verzorgt.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Briljant Onderwijs en afnemer zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

 

 1. Aanbod

2.1 Prijzen op de website zijn in Euro’s en – voor zover van toepassing – inclusief BTW.

 

2.2 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens over afmetingen en kleuren op de website van Briljant Onderwijs zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

2.3 Briljant Onderwijs kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

Fysieke, digitale of online producten

3.1 De overeenkomst van koop komt tot stand door aanvaarding van het aanbod op de website of zoals toegezonden. Deze aanvaarding blijkt uit de betaling of uit een andere gedraging waaruit die aanvaarding kan worden afgeleid.

 

Trainingen/Coaching

3.2 De overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte. De aanvaarding kan blijken uit een e-mail waarin de afnemer meldt akkoord te zijn met de offerte.

 

 1. Ontbinding bij koop

Digitale en online producten

4.1 De digitale en online producten van Briljant Onderwijs zijn na betaling direct te downloaden/toegankelijk. De aankoop van een digitaal of online product is om die reden definitief, er is geen herroepingsrecht. Digitale en online producten kunnen dus niet geretourneerd of geruild worden.

 

Fysieke producten

4.2 De afnemer heeft het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden terug te sturen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Briljant Onderwijs heeft teruggezonden, is de koop niet te herroepen.

 

4.3 De afnemer is verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Briljant Onderwijs van de herroeping. Bij onduidelijkheid dient de afnemer te bewijzen dat het product tijdig is teruggestuurd.

 

4.4 De terugzending komt voor rekening en risico van de afnemer.

 

4.5 Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien een product bij de afnemer is gebruikt of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op herroeping.

 

4.6 Bij terugzending onder die hiervoor vermelde voorwaarden, betaalt Briljant Onderwijs binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de gefactureerde verzendkosten terug.

 

 1. Licenties

5.1 Een licentie gaat in zodra de eerste betaling is verwerkt.

 

5.2 Een proeflicentie geeft een recht op het gebruik van het online product voor de duur van 3 maanden. Deze periode eindigt 3 maanden later, op dezelfde dag binnen die maand.

Per school/organisatie/bovenschoolse of externe plusklas kan er slechts één keer een proeflicentie worden aangeschaft.

 

5.3 Een licentie geeft een recht op het gebruik van het online product voor de duur van 1 jaar.

 

5.4 Een licentie kan worden opgezegd uiterlijk 1 maand voor het einde van de licentie. Blijft opzegging achterwege, dan wordt de licentie verlengd met een jaar.

 

5.5 Een licentie kan na het eerste jaar maandelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Het resterende bedrag dat reeds is betaald, zal worden teruggestort.

 

5.6 U geeft Briljant Onderwijs toestemming om uw betaalmethode(n) op te slaan en uw betaalmethode(n) automatisch te gebruiken totdat u opzegt.

 

5.7 Het tarief van een licentie kan na elke jaarlijkse verlengingstermijn wijzigen.

 

5.8 Wanneer niet betaald wordt, zal de licentie worden opgeschort.

 

 1. Gebruiksvoorwaarden fysieke, digitale of online producten

6.1 De aanschaf van een digitaal of online product van Briljant Onderwijs geeft een gebruiksrecht door één school of instantie, dan wel bij particulier gebruik door één persoon. Bij gebruik door meerdere scholen binnen een scholenkoepel, moet voor elke school die het betreffende product gebruikt een digitaal of online product worden gekocht. Wanneer een digitaal of online product wordt gekocht voor gebruik door een bovenschoolse of overkoepelende groep leerlingen (bovenschoolse of externe plusklas), is het niet toegestaan het product ook in gebruik te geven aan de scholen waar die leerlingen vandaan komen.

 

6.2 De aanschaf van een digitaal of online product geeft het recht het product te laten gebruiken door meerdere leerkrachten of personen die in dienst zijn bij die ene school – zoals bedoeld in lid 6.1 – of die in opdracht van die school onderwijs verzorgen.

 

6.3 Het is niet toegestaan fysieke, digitale of online producten te kopiëren, om te zetten in een ander bestandsformat, te verkopen, uit te lenen of door te sturen. Digitale en online producten zijn niet overdraagbaar. Het is Bibliotheken wel toegestaan gedrukte lesmaterialen uit te lenen.

 

6.4  Het is wel toegestaan onderdelen uit de digitale leeromgeving te kopiëren voor leerlingen van de school of instantie waarvoor de licentie is aangeschaft. Ook is het toegestaan materialen die Briljant Onderwijs gratis ter beschikking stelt te kopiëren of door te sturen.

 

6.5 Het is niet toegestaan uit een digitaal of online product afbeeldingen van personen te kopiëren of te verspreiden.

 

6.6 De digitale en online producten die Briljant Onderwijs ter beschikking stelt, zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale en online producten berusten bij Briljant Onderwijs.

 

6.7 Afnemer en eindgebruikers zijn verplicht inloggegevens geheim te houden en niet aan een derde ter beschikking te stellen of kenbaar te maken. Bij schending van deze bepaling is de afnemer per verstrekking de prijs verschuldigd van een licentie

 

 1. Gebruik leeromgeving

7.1 Het is niet toegestaan om binnen de leeromgeving handelingen uit te voeren waardoor de leeromgeving of het online product wordt verwerkt, aangepast of beperkt, zoals door middel van een computercode.

 

7.2 Het is niet toegestaan technische beveiligingen te verwijderen of te omzeilen.

 

 1. Garantie en conformiteit

8.1 Briljant Onderwijs spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar trainingen/coaching en producten. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Briljant Onderwijs geen invloed uit kan oefenen. Briljant Onderwijs kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte trainingen/coaching of van geleverde producten.

 

8.2 Briljant Onderwijs staat er voor in dat de producten en diensten voldoen aan:
– de overeenkomst;

– de specificaties die in het aanbod zijn vermeld;

– de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;

– de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften zoals die gelden op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

8.3 Briljant Onderwijs kan trainingen/coaching onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of

verbonden zijn aan Briljant Onderwijs, of zonodig door derden. Briljant Onderwijs laat haar trainingen/coaching uitvoeren door personen die een ruime praktijkervaring hebben in het onderwijs en beschikken over relevante en actuele onderwijswetenschappelijke inzichten.

 

8.4 De afnemer is verplicht geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een geleverd product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper deze gebreken onmiddellijk te melden aan Briljant Onderwijs voordat deze worden teruggezonden aan Briljant Onderwijs.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Briljant Onderwijs worden gemeld.

Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Het recht tot ingebrekestelling en terugzending vervalt geheel als de producten in gebruik worden genomen of worden beschadigd nadat de gebreken of beschadiging zijn geconstateerd.

 

8.5 De inhoud van een online product kan zonder toestemming van de afnemer door Briljant Onderwijs worden gewijzigd in een nieuwe versie van het product. Briljant Onderwijs streeft naar verbeteringen van het online product en spant zich ervoor in dat een reeds in het onderwijs in gebruik genomen product alleen op ondergeschikte aspecten wordt gewijzigd.

 

8.6 Indien klachten van de afnemer door Briljant Onderwijs gegrond worden bevonden, zal Briljant Onderwijs naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen. De aansprakelijkheid van Briljant Onderwijs en dus de uit te keren schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.

 

 1. Annulering trainingen/coaching

Bij organisatie door Briljant Onderwijs

9.1 Annulering door Briljant Onderwijs is mogelijk bij onvoorziene omstandigheden. Onvoorziene omstandigheden zijn onder meer:
– onvoldoende inschrijvingen

– het plotseling niet beschikbaar zijn van een trainer of cursuslocatie

Indien een training/coaching bij annulering door Briljant Onderwijs niet doorgaat, wordt de afnemer daarover voor aanvang bericht en zal volledige restitutie van de betaling plaatsvinden.

 

9.2 Annuleringen door de afnemer is mogelijk tot 2 weken voor de dag van de training/coaching. Bij annulering minder dan 2 weken voor de training/coaching is 50% van de prijs verschuldigd. Indien zonder annulering niemand verschijnt op de training/coaching vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.

 

9.3 Een deelnemer kan zich laten vervangen door een ander.

 

Bij organisatie door de afnemer

9.4 Kan een training/coaching door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, zal de training/coaching plaatsvinden op een andere datum die in onderling overleg wordt bepaald.

 

 1. Overmacht

10.1 Briljant Onderwijs is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomst niet kan worden nagekomen als gevolg van overmacht.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

 

10.3 Als overmacht geldt onder meer:

– vertraging bij of nalatigheden door toeleveranciers van Briljant Onderwijs;

– storingen in het internet;

– storingen in de elektriciteit;

– storingen in e-mail verkeer;

– storingen of wijzigingen in door derden geleverde elektronische diensten en technologie;

– vertraging door bezorgdienst of koerier;

– werkstakingen of overheidsmaatregelen;

– ziekte van personeel.

 

10.4 Briljant Onderwijs behoudt zich bij overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Briljant Onderwijs bij overmacht verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

10.5 Indien Briljant Onderwijs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Briljant Onderwijs beperkt tot het leveren van een vervangend product, dan wel in geval van een ondeugdelijke levering, tot terugbetaling van het bedrag dat door de afnemer is betaald.

 

11.2 Briljant Onderwijs is niet aansprakelijk tegenover de afnemer voor enige schade als gevolg van

enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de afnemer of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Briljant Onderwijs.

 

11.3 Briljant Onderwijs is niet aansprakelijk voor:
– schade die had kunnen worden voorkomen door toezicht op een minderjarige;

– schade die het gevolg is van het gebruik van een product op een andere manier dan de bedoeling is;

– schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door Briljant Onderwijs belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden;

– schade die het gevolg is van een tekortkoming van de afnemer of derden;

– indirecte schade, daaronder ook begrepen gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

11.4 De afnemer is aansprakelijk voor schade aan de server, leeromgeving of online product die wordt veroorzaakt door computercodes die afkomstig zijn van applicaties of netwerken van de afnemer.

 

11.5 De aansprakelijkheid van Briljant Onderwijs en dus de uit te keren schadevergoeding is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Briljant Onderwijs wordt gedekt.

 

 1. Betaling Training/Coaching

12.1 Afnemer is verplicht de factuur van Briljant Onderwijs te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.

 

12.2 De kosten verbonden aan de invordering of incasso komen voor rekening van de afnemer.

 

 1. Gegevensbeheer

13.1 Bij sluiting van een overeenkomst met Briljant Onderwijs worden de gegevens van de afnemer opgenomen in het klantenbestand van Briljant Onderwijs. Briljant Onderwijs houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties / AVG en verstrekt deze gegevens niet aan derden. Het privacybeleid van Briljant Onderwijs is te vinden op de website.

 

13.2 Briljant Onderwijs respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

14.2 Van geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden-Nederland kennis, tenzij Briljant Onderwijs er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen.